آموزشگاه مهیا صنعت

021-88308729

0935-1307099

آموزشگاه مهیا صنعت

آموزشگاه فنی حرفه ای مهیا صنعت

آموزشگاه مهیا صنعت

  دپارتمان الکترونیک

آموزشگاه مهیا صنعت

  دپارتمان تاسیسات

آموزشگاه مهیا صنعت

دپارتمان برق